Gebruikersovereenkomst

Spelregels E-Campus

Het gebruik van de E-Campus is gebonden aan spelregels, die hieronder staan opgesomd. Voor de meesten zullen deze vanzelfsprekend zijn. De spelregels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat MCB en de gebruikers geen problemen ondervinden bij het gebruik van de E-Campus. De auteursrechten van de inhoud van de E-Campus behoren toe aan MCB Nederland B.V. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MCB is het niet toegestaan om de E-Campus of delen daarvan openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden, op welke wijze dan ook. Bij het gebruik van de E-Campus is het volgende niet toegestaan:
 • Inlognaam en wachtwoord aan anderen doorgeven.
 • Vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie via de E-Campus bekend maken (zoals bijvoorbeeld informatie over klanten, leveranciers, contracten, financiële gegevens, of strategie).
 • Beledigen, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of op een andere manier de rechten van anderen (zoals recht op privacy) schenden.
 • Publiceren, uploaden of verspreiden van ongepast, lasterlijk, beledigend, aanstootgevend of illegaal materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of door de rechten op privacy, tenzij je houder bent van die rechten of alle noodzakelijke toestemming ontvangen hebt.
 • Een bestand downloaden dat geplaatst is door een andere gebruiker, waarvan je weet of behoort te weten, dat het niet legaal verspreid kan worden.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of andere software of programma’s bevatten, die de werking van computers van anderen kunnen schaden.
 • Goederen of diensten adverteren, te koop aanbieden of kopen.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven starten of doorsturen.
 • Een andere gebruiker in het gebruiken van de E-Campus beperken.
 • Oogsten of op een andere manier informatie over anderen verzamelen (zoals e-mail adressen) zonder hun toestemming.
MCB en de voor E-Campus door MCB ingeschakelde externe partijen zullen zich inzetten om te voorkomen dat gebruikers schade ondervinden als gevolg van het gebruik van de E-Campus. MCB kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik.

1 september 2013